ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ย. 60 รับป้ายสนองพระราชดำริฯ
โรงเรียนบ้านโดนอาวเข้ารับพระราชทาน รับป้ายสนองพระราชดำริ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จ.สระบุรี/ชุดช้าราชการ โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช