กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภาณิชา อัมภรัตน์
ครู คศ.3